میدانی؟

می دانی یک وقت هایی باید روی یک تکه کاغذ بنویسی تـعطیــل است ... و بچسبانی
پشت شیشه ی افـکارت باید به خودت استراحت بدهی دراز بکشی دست هایت را زیر سرت
بگذاری به آسمان خیره شوی و بی خیال ســوت بزنی ... در دلـت بخنــدی به تمام
افـکاری که پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند ... آن وقت
با خودت بگویـی بگذار منتـظـر بمانند

مجید کرامتی مقدم ; ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٧ تیر ۱۳٩٢